Arbeidsrett

Dato: 11. februar 2016

Skrevet av: Anne Lian

Nyheter i arbeidsretten – hva bør vi vite nå?

Endringer i arbeidsmiljøloven om konkurransebegrensende klausuler og dommer om utvelgelse ved nedbemanning og personvern er noen av sakene som har saker som har hatt fokus i 2015. Her får du et innblikk i utfallet av dommer og lovregelendringer på arbeidsrettfronten.

På Arbeidsrettskonferansen 2016 kommer Thomas Braut Svendsen, advokat og partner og Elisabeth Dolva Sandøy, advokatfullmektig i Advokatfirmaet SBDL og gir dere en faglig oppdatering på de siste nyhetene innen arbeidsrett, hva har skjedd i den siste tiden - og hva kommer? HR Norge har tatt en prat med Elisabeth Dolva Sandøy i forkant for å høre litt mer om det som har skjedd i det siste.

- Det har kommet nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurransebegrensende klausuler, kan du kort fortelle hva dette innebærer?
- En endring i konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler har vært på agendaen over lengere tid. Lovforslaget har vært på høring flere ganger, men først nå, 1. januar 2016, trådte lovendringen i kraft. Prosessen kan tyde på at det er mange som har interesser her og at det er mange meninger rundt temaet. Før lovendringen var slike klausuler i liten grad lovregulert. Konkurranseklausuler var regulert i avtaleloven fra 1918, som var gammeldags både i språk og innhold. Regulering av de øvrige klausuler – kundeklauler eller rappeklausuler som det også kalles (setter restriksjoner på arbeidstakers mulighet til å ta med kunder over i nytt arbeidsforhold) og rekrutteringsklausuler – var i stor grad overlatt til domstolenes skjønn. Lovregelendringen som nå trådte i kraft innebærer i stor grad en innstramming sammenlignet med tidligere rett; den er strengere og det skal mer til for å kunne bruke slike klausuler nå enn før. Videre innebærer lovendringen at man nå har fått en mer forutsigbar rettstilstand. Endringen medfører at arbeidsgivere nå må gå igjennom avtalene og sjekke at klausulene er i henhold til ny lov, sier Dolva Sandøy.

- Høyesteretts har avsagt en dom om utvelgelseskrets ved nedbemanning i en virksomhet, hva innebar dette?
- Dette er en dom som tilsynelatende går ganske langt i å la arbeidsgiver snevre inn utvelgelseskretsen til en avdeling, ett kontor elle lignende om det foreligger saklig grunn. Virksomheten dette gjelder – Gresvigkonsernet - la ned en avdeling som hadde en ansatt. Spørsmålet var om de hadde anledning til å gjøre dette, eller måtte de sammenligne han med andre butikker I konsernet i tråd med hovedregelen. Høyesterett aksepterte virksomhetens avgjørelse. Vi vil gå gjennom hva Høyesterett vektla i denne vurderingen og i hvordan den kan ha betydning for arbeidsgivere i fremtiden ved nedbemanning, sier Dolva Sandøy som vil snakker mer om denne dommen på Arbeidsrettskonferansen.

- I 2015 kom det nyheter fra EU blant annet om en ny personvernforordning. Hva ble EU-domstolens avgjørelse om beregning av arbeidstid til og fra jobb for mobile arbeidstakere uten fast oppmøtested?
- Dommen fra EU-domstolen var en del i media da dommen kom. EU avgjorde at man burde få betalt for reisetid i arbeidstiden sin. Hva denne dommen handlet om innebærer et utvidet krav om betalt arbeidstid for reisetid i jobbsammenheng, men dette representerte nok ikke så store virkninger som man trodde da dommen kom ut i media, i følge Dolva Sandøy.

- Den europeiske menneskerettsdomstols avgjorde i fjor en sak om innsyn i chattelogger, kan vi bli utsatt for dette i Norge?
- Dommen i landet det gjaldt ble klaget inn til menneskerettighetsdomstolen fordi de hadde lovregler som gjorde at arbeidsgiver lovlig kunne sjekke chatteloggene til ansatte. Chatten ble brukt internt mellom ansatte men også i noen eksterne sammenhenger. Ledelsen gikk igjennom logger og da kom spørsmålet om dette var brudd på menneskerettighetene. Domstolen kpm frem til at dette ikke brudd på menneskerettighetene og tillot dette. Så innebærer dette at vi i Norge kan bli utsatt for slikt innsyn – nei det kan vi ikke. Vi kan ha egne lovregler som verner om privatlivet i større grad enn menneskerettighetene gjør, og dommen har derfor ingen konsekvenser for Norge, avslutter Dolva Sandøy.

Ønsker du å vite mer om hva som kommer på arbeidsrettfronten kan du høre dette på Arbeidsrettskonferansen 2016 som går i Oslo 21. april.
Les mer om konferansen og påmelding her.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!