Hr Akademiet  Landingssiden2

Studiet i HR-analyse, 10 studiepoeng

Forskning viser sammenheng mellom virksomhetens resultater og de aktivitetene vi tillegger HR og ledelse. Ved å innrette HR-aktiviteter slik at de gjensidig forsterker hverandre og drar mot en samlet retning kan de støtte opp om virksomhetens målsettinger.

Dette krever at man har HR-medarbeidere med kompetanse til å forstå de forretnings- og virksomhetsmessige sidene av driften og hvilke virkninger ulike HR-aktiviteter kan ha.

Studiet i HR-analyse har dette som utgangspunkt og er delt inn i tre hovedtemaer:

  • Virksomhetsorientering og evidensbasert HRM
  • HR-analyse i virksomheter
  • Praktisk gjennomføring av HR-analyse

Læringsutbytte

Studiet gir kunnskap om teorier og modeller for hvordan man kan anvende HR-analyse i praksis. Det gir forskningsmessig forankring for årsakssammenhenger og grunnleggende forståelse for statistiske begreper. Det gir kunnskap om hvordan definere relevante måleparametere for virksomheten, og vektlegger samarbeidet og rollefordelingen mellom linjeledere og HR-medarbeidere i dette arbeidet.

Innhold i studiet

  • Områder for HR-analyse
  • Tiltak og virkemidler
  • Samarbeid med linjeorganisasjonen og andre funksjoner
  • Analyseredskaper
  • Business case
  • Organisatoriske reaksjoner og problemstillinger ved HR-analyse


Gjennomføring og eksamen

Studiet gjennomføres over totalt 6 dager, fordelt på tre samlinger. Hver student må levere inn en obligatorisk oppgave som må være godkjent for å avlegge eksamen. Avsluttende eksamen består av en individuell hjemmeeksamen over to dager der alle hjelpemidler er tillatt. Oppgaven vurderes med en karakter fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng.

Pris

Kr. 19 500,- for HR Norges medlemmer og kr. 23 500,- for ikke medlemmer. Deltakeravgiften inkluderer all undervisning, lunsj og kaffepauser, veiledning og sensur i forbindelse med oppgaven samt eksamensavgift. Pensumbøker er ikke inkludert i prisen og kjøpes av hver enkelt deltaker.


Datoer for gjennomføring i 2019

13. og 14. februar 2019
12. og 13. mars 2019
8. og 9. mai 2019

Frist innleveringsoppgave 10. april 2019
Hjemmeeksamen 24. - 27. mai 2019


Informasjonsskriv om HR Analyse 2019

Søknadsskjema HR AnalyseØnsker du mer informasjon? Ta kontakt med HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller send oss en e-post: hrakademiet@hrnorge.no