Foredragsholdere - HR i kommunen 2019

Linda Lai1

Linda Lai

Linda Lai er professor i organisasjonspsykologi og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Hun var faglig rådgiver for utvikling av medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR, som tilbys via KS og brukes av et flertall av norske kommuner. Lai forsker på ledelse, makt og påvirkning og har utgitt flere bøker, inkludert «Strategisk kompetanseledelse» og «Makt og påvirkningskraft», og er fast spaltist om ledelse i DN. Lai deler også fagstoff og er aktiv i samfunnsdebatten gjennom sosiale medier og er en etterspurt foredragsholder

Foredrag:

10-FAKTOR i et ledelsesperspektiv

Faglig arkitekt bak medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR, professor Linda Lai, setter undersøkelsen inn i et større lederperspektiv og forteller om hvordan ledere kan bruke undersøkelsen til målrettet utviklingsarbeid.

 • 10-FAKTOR som utviklingsorientert lederverktøy
  • 10-FAKTOR versus de ti faktorene
  • Lederens rolle som premissgiver
  • Mestringsorientert ledelse – hva er det og hva er det ikke?
  • Råd for utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjonskultur basert på 10-FAKTOR
 • Anne Vibeke Hellandsjo

  Anne Hellandsjø

  Anne Vibeke Hellandsjø, er direktør organisasjon- og utvikling i Lillestrøm kommune. Tidligere har direktør for organisasjon- og personal i Skedsmo kommune og administrasjonssjef i Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Hun har ellers lang erfaring fra HR- og personalfaget i kommunal sektor, med flere roller bak seg i bydel Bøler, Ski kommune, Trøgstad kommune, Midtre Gauldal kommune og Meråker kommune.

  Foredrag:

  Kulturbygging og organisering av HR og kompetanse i Lillestrøm kommune

  Når Skedsmo, Fet og Sørum i 2020 blir Lillestrøm kommune, ligger det et solid stykke arbeid i bunn, og fokus på den kulturen man ønsker å ha står helt sentralt for å lykkes. På veien jobbes det blant annet med:
  • Kulturbygging og verdigrunnlag
  • Hvordan jobbe smart med kompetanse på tvers av kommunen
  • Sentralisering og prosjektstyring for bedre resultater
  • Optimalisering av arbeidsprosesser mot digital flyt

  Alvhumborstad

  Alv Humborstad Sørland

  Alv Humborstad Sørland er bydelsdirektør for Stovner bydel i Oslo hvor han blant annet har satt fokus på kontinuerlig læring og innovasjon. Han har lang erfaring fra det offentlig, blant annet i rollen som strategidirektør hos i både IMDi og Husbanken gjennom mange år.

  Foredrag:

  Kontinuerlig læring og vilje til innovasjon

  Fokus på nytenkning er på agendaen i Stovner bydel. Sånt er spennende, men det betyr også at man må tørre å ta sjanser, og være villig til å lære av sine feil.
  • Start minst mulig og test så raskt som mulig
  • Tjenestedesign kan også være en fallgruve
  • Hør om feilene som ble gjort, og hva de lærte av dem

  Ola Sigmundstad

  Ola Sigmundstad

  Ola Sigmundstad er seniorrådgiver i HR-stab i Arendal kommune hvor han blant annet jobber med sykefravær, HMS og inkluderende arbeidsliv ved siden av fokus på heltidskultur. Heltidskultur har han jobbet med også i Grimstad kommune, og jobber med flere prosjekter med problemstillinger knyttet til helse. Han har vært tilknyttet Arendal kommune fra 2012, og har før dette vært legemedlem i kontrollkommisjonen 1 i psykisk helse i Aust-Agder, og har hatt flere roller i Risør kommune. I bunn har han en master i ledelse, med spesialisering i personalledelse og kompetanseutvikling fra Universitetet i Agder.

  Foredrag:

  Fra deltidskultur til heltidskultur

  Arendal kommune har de siste årene arbeidet aktivt med å endre fra en deltidskultur til en heltidskultur. En del av arbeidet har bestått av kulturendring, samtidig har arbeidet med det strukturelle vært viktig for å skape varig endring.
  • Legge til rette for dialog – dele historier
  • Om å drepe myter og hvorfor det er viktig
  • Endre språk – fra antall helger til antall helgetimer, hva er viktig for brukerne først – kvalitet i tjenesten.
  • Matematikk – helgeutfordringen må løses
  • Satse på de unge – garanti om 100% stilling og hvorfor er det essensielt?

  Nils Hstoreng

  Nils H. Storeng

  Nils H. Storeng er Partner og Advokat i Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund. Han er en av grunnleggerne av SBDL, og har møterett for Høyesterett. Storeng har 40 års erfaring med det juridiske faget bak seg, og jobber mye med norske kommuner. Han er forfatter og har vært sensor, veileder og foreleser på Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI.

  Foredrag:

  Arbeidsgiverbegrepet i kommunal sektor – betydning for plikter og rettigheter

  Arbeidsgiverbegrepet danner grunnlaget for rettigheter og plikter i det enkelte arbeidsforhold. Videre danner det grunnlaget for de vurderinger som skal gjøres i omstilling- og nedbemanningsprosesser. Problemstillingen aktualiserer seg særlig i kommunesektoren, hvor flere kommuner samarbeider om forvaltning og tjenesteyting, det være seg byggesaksbehandling eller helse-og sosialtjenester. Selv om den enkelte ansatte har en gitt kommune oppgitt som arbeidsgiver i sin arbeidsavtale kan de faktiske forhold tilsi at flere kommuner er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvar i det enkelte tilfellet.

  Læringsinnhold:
  • Arbeidsgiverbegrepet og virksomhetsbegrepet etter arbeidsmiljøloven
  • Læren om delt arbeidsgiveransvar – kort gjennomgang av rettspraksis
  • Delt arbeidsgiveransvar i omstilling – og nedbemanningsprosesser.

  Kristian Foss Aalmo

  Kristian Foss Aalmo

  Kristian Foss Aalmo er advokatfullmektig spesialisert i arbeidsrett. Aalmo har opparbeidet bred erfaring med å yte bistand til arbeidsgivere i omstilling- og nedbemanningsprosesser, individuelle oppsigelsessaker og om generell arbeidsrett. Aalmo har også erfaring fra granskninger og faktaundersøkelser i privat og statlig og kommunal sektor.

  Foredrag:

  Arbeidsgiverbegrepet i kommunal sektor – betydning for plikter og rettigheter

  Arbeidsgiverbegrepet danner grunnlaget for rettigheter og plikter i det enkelte arbeidsforhold. Videre danner det grunnlaget for de vurderinger som skal gjøres i omstilling- og nedbemanningsprosesser. Problemstillingen aktualiserer seg særlig i kommunesektoren, hvor flere kommuner samarbeider om forvaltning og tjenesteyting, det være seg byggesaksbehandling eller helse-og sosialtjenester. Selv om den enkelte ansatte har en gitt kommune oppgitt som arbeidsgiver i sin arbeidsavtale kan de faktiske forhold tilsi at flere kommuner er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvar i det enkelte tilfellet.

  Læringsinnhold:
  • Arbeidsgiverbegrepet og virksomhetsbegrepet etter arbeidsmiljøloven
  • Læren om delt arbeidsgiveransvar – kort gjennomgang av rettspraksis
  • Delt arbeidsgiveransvar i omstilling – og nedbemanningsprosesser.

  Per Kristian Vareide

  Per Kristian Vareide

  Per Kristian Vareide er Rådmann i Stavanger kommune. Han er erfaren på områder som omstilling- og endringsledelse, organisasjonsutvikling og strategi. Fra tidligere har han med seg erfaring som Rådmann i Grimstad kommune og har i tillegg vært i KS og Deloitte.

  Foredrag:

  Kommunesamarbeid forbedre løsninger

  Hvordan skaper du samarbeid på tvers av 26 kommuner? Og hvorfor i all verden ønsker du å ta på deg en slik utfordring? I foredraget ser Per Kristian Vareide på hvordan han, med utgangspunkt i Stavanger kommune jobber for å trekke det beste ut av samarbeid på tvers av kommunegrenser for bedre resultater og kompetanseutbytte.
  • Utfordringer når du skal samarbeide på tvers
  • Hvorfor jobbe på tvers av kommuner - muligheter og resultater
  • Noen råd for å lykkes med klyngesamarbeid?

  Magne Eckhoff

  Magne Eckhoff

  Magne Kristoffer Eckhoff er Organisasjons- og HR-sjef i Sandefjord kommune. Han var sentral i arbeidet med å bygge opp “nye Sandefjord kommune” før de var først ute med sammenslåing. Han har en lang karriere fra det offentlige bak seg, og har i mange år innehatt lederroller tilknyttet helsevesenet, blant annet i Vestfold HF og Vestfold Fylkeskommune. Han en master of management fra BI og har kontinuerlig bygget på sin kompetanse gjennom karrieren.

  Foredrag:

  Lærdom fra sammenslåingen i Nye Sandefjord kommune

  Magne Eckhoff sto sentralt ved sammenslåingen som ledet til Nye Sandefjord kommune, og har siden diskutert utfordringer ved sammenslåing med mange kommuner i landet.

  • Erfaringer fra veien til Nye Sandefjord kommune.
  • Hvordan ruster du deg for den omstillingen en sammenslåing representerer
  • Hva ville vi gjort annerledes hvis vi startet i dag?

  Ane Johnsen Lien

  Ane Johnsen Lien

  Ane Johnsen Lien er faglig leder og partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene. Hun har lang fartstid innen psykisk helsevern, både som kliniker og fagsjef. Som leder i offentlig helsevesen og gjennom utstrakt samarbeid med andre kommunale tjenesteområder, kjenner hun godt til utfordringsbildet i offentlig sektor. J. Lien har også lang konsulenterfaring fra privat næringsliv og offentlig sektor. Som konsulent jobber hun hovedsakelig med endrings- og omstillingsprosesser, lederutvikling, stressmestring samt konflikthåndtering. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi og uteksaminert ved Universitetet i Bergen 1997.

  Foredrag:

  Brolagt med gode intensjoner… Hvordan takle egne og andres følelser når det ikke går som planlagt?

  HR har en stor og krevende oppgave med å både håndtere her og nå-reaksjoner og ha oversikt og plan i et større perspektiv under omstilling. God faglighet og de kloke og rasjonelle tankene blir tidvis kuppet av «reptilhjernen» vår når vi er under press. Det kan være tøft å møte andres følelser og oppleve seg som ikke god nok, tross alle gode intensjoner. Det går jo sjelden som planlagt! Lær om hvordan du kan ta vare på deg selv og holde fast i dine egne og selskapets verdier, for å være robust under tøffe omstillinger.
  • Skille mellom egen rolle og person når du har ansvar for omstilling.
  • Verktøy for å ivareta din egen mentale fleksibilitet og robusthet under press.
  • Forstå og håndtere ditt eget lille drama når du står i tøffe prosesser.