NIPA 50 år

13. mars 2017 er det 50 år siden Norsk Institutt for Personaladministrasjon ble stiftet. NIPA er en av to forgjengere til HR Norge. Den andre er Senter for Personal og Organisasjonsutvikling (SPO). I anledning 50-årsjubileet har vi satt sammen en historisk tidslinje fra 1967 til 2017.Pionérene

Her er noen av de viktige menneskene i norsk personal- og HR-historie.

Rolf Waaler

Rolf Waaler (1898-2000) antagelig den viktigste pioneren i den tidlige fasen av personalfeltets etablering. Han hadde allerede før krigen omtale av sentrale temaer innen personalforvaltning (Waaler, 1937). Flere av temaene ble utdypet i seinere forfatterskap med en tydelig forankring mot Human Relations bevegelsen (Waaler, 1945). Waaler var slik sett en foregangsmann for utviklingen av moderne personaladministrasjon og argumenterte for verdien av planmessig personalarbeid kanskje før noen annen. Den sterke posisjonen som Waaler hadde inn i styrende organer på det nasjonale nivået, drog personalfeltet stor nytte av og Bergen og NHH ble et kraftsenter for personaladministrasjon fra 50-tallet.

Einar Thorsrud

En annen pioner var Einar Thorsrud (1923-1985). Med erfaring som personalkonsulent og personalsjef ved Freia hadde han førstehåndskunnskap om feltet. Det gjorde at han også deltok som fagperson når personalgruppene hadde fells møtepunkter Når NPI begynte å interessere seg for personalfeltet gjennom utredninger og publikasjoner, var det Thorsrud som førte dem i pennen. Thorsrud var tidlig ute med å kritisere den tekniske rasjonaliseringstenkningen som preget etterkrigsårene. Samarbeidsforsøkene ble starten på store forandringer. Institusjonaliseringen av forskningsarbeidet gjennom §12 i arbeidsmiljøloven av 1977 første personalfeltet inn i arbeidsoppgaver hvor man kom tettere på utviklingsrelaterte oppgaver. Både Thorsrud og Waaler var blant deltagerne når man i 1966 gjorde vedtak om å arbeide for opprettelsen av Norsk Institutt for Personaladministrasjon som formelt be etablert i 1967.

Svein M. Kile

Svein M. Kile (1928-1995) hadde en sentral posisjon innen personalfeltet helt fra 60-tallet. Han var en av de drivende kreftene i det ettårige studiet i personaladministrasjon ved NHH (Kile, 1961). Han hadde en omfattende publisering i Bedriftsøkonomen og var opptatt av temaer som evaluering av opplæringstiltak samt organisasjons- og lederutvikling. Kiles individfokus passet godt inn i 70-årenes arbeidsliv. Med temaer som trivsel, arbeidsmiljø, gruppedynamikk, kommunikasjon, konfliktløsning og omstilling vektla han prosessene som oppstår når man arbeider med organisasjons- og lederutvikling. Han var mye brukt som konsulent i bedriftsinterne personalutviklingsprosjekter og en avhold kursholder som personalforeningene benyttet seg av i stor utstrekning.

Odd Nordhaug

Odd Nordhaug (1953-2013) var tydelig inspirert av 80-tallets amerikanske HRM-tekster og en av de første som brakte impulsene inn i en norsk kontekst når han omtalte det som «strategisk personalledelse». Bøkene var på pensum til de fleste av utdanningsintitsusjonene som igangsatte tilbud om utdanning i personal- og kompetanseutvikling på siste halvdel av 80-tallet. Nordhaug var opptatt av å utnytte humankapitalen gjennom planlegging, anskaffelse, utvikling og utnyttelse av individers og organisasjoners kompetanse. Dette ble fremhevet som et kjernepunkt i forbindelse med omstilling, effektivitet og konkurranseevne.


Paul Johnsen

Paul Johnsen (1930-2015) var utdannet psykolog og valgte tidlig å arbeide med det man omtalte som industripsykologi. Etter end utdannelse var han knyttet til Forsvarets psykologitjeneste før han gjennom flere år var personaldirektør i Tandberg Radiofabrikk. Han jobbet også i Norges Eksportråd, var rådgiver i Hartmark-Iras samt studierektor i personalledelse ved BI. Johnsen hadde en viktig funksjon ved opprettelsen av NIPA i 1967 og var formann i foreningen gjennom ulike perioder. Som personaldirektør ved Tandberg radiofabrikk representerte han en bedrift som i sine glansdager var kjent som en virksomhet med en progressiv personalpolitikk. Personalpolitikk var også kjernen i tekstene han publiserte. Han var opptatt av mennesket i vid forstand og viktigheten av at virksomhetene kunne tilrettelegge for at den enkelte kunne få frigjort sitt talent. Han var en tidlig forkjemper for at personalfolk trengte en tyngre teoretisk ballast som grunnlag for sin yrkesutøvelse og så verdien å etablere egne personalfaglige utdanningsløp. Johnsen var også bevisst på at personalfeltet måtte knyttet seg sterkere til grupper i samfunnet med innflytelse. Derfor ble han initiativtageren og den første formannen til en gruppen for «personal og organisasjon» underlagt den polytekniske forening i 1976.

Ragnar Østrem

Ragnar Østrem (1929 -) er jurist og ledet i NIPA gjennom flere perioder. Gjennom artikler på 70-tallet var han en av de første som førte strategibegrepet inn på personalfeltet. Det var neppe tilfeldig at det under hans ledelse i NIPA var iverksatte tunge virkemidler gjennom de såkalte Klækken-konferansen for å føre personalfunksjonen tettere mot ledelsesnivået i organisasjonen. I fra sitt virke som personaldirektør i Norske Shell var der en organisasjon som var opptatt av å scenario-tenkning. Denne arbeidsformen tok Østrem med seg til NIPA når han igangsatte omfattende utviklingsarbeider rundt mulige fremdtidsscenarier og hvordan dette ville virke inn på personalmessige prioriteringer. Ragnar Østrem har mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats på det norske personalfeltet.


Krediteringer og fremgangsmåte

Tidslinjen er lagd av Paal Leveraas, basert på innspill fra Kåre Slåtten, Tore-Wiggo Sørensen, Even Bolstad og Henrik Øhrn. Den er basert på åpen kildekode fra North Western Universitys Knightlab (https://timeline.knightlab.com/ - kan anbefales). Bilder og illustrasjoner hentes i hovedsak fra Flickr.com, både egne og andres kontoer. Vi har bestrebet oss på at bilde- og videomateriale vi bruker skal være markert som fritt tilgjengelig i henhold til Creative Commons retningslinjer. Enkelte bilder har vi eksplisitt fått tillatelse til å gjengi. Om du skulle være av den oppfatning at noe av det vi har brukt ikke er i henhold til dette, eller om du skulle ha andre kommentarer til tidslinjen, vil vi sette stor pris på en tilbakemelding.

Hvis du ønsker å bruke denne tidslinjen på egne nettsider, er du velkommen til det. Du må si fall lime inn følgende kode:


<iframe src="https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1AdwKR-VkVVMtuwVSkOQQyHqkJUa5iStDyxB9l1Dez-0&font=Lustria-Lato&lang=no&hash_bookmark=true&initial_zoom=2&height=650" width="100%" height="650" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0">
</iframe> 

Eventuelle endringer vi gjør i tidslinjen senere vil i så fall reflekteres på den innlimte versjonen på dine sider. Henvis gjerne til HR Norge.