Skrevet av: Anne Lian

Mangfold krever ressurser og god ledelse

Å lede mangfold handler om å ta utgangspunkt i virksomhetskulturen, benytte de verktøy man allerede har, og forankre arbeidet i strategien.

Tre sentrale grunnprinsipper for å lede mangfold:

 1. Det skal jobbes strategisk og forretningsmessig med mangfold
 2. Det skal motvirke diskriminering og være et bærende verdigrunnlag
 3. Det må tilrettelegges utviklingstiltak for mangfold

Mangfold er ikke noe som kommer av seg selv. Vi lever i et samfunn med en miks av flere kulturer, religioner, aldersgrupper og andre kategorier enn noen gang tidligere. Vi har fremdeles en jobb og gjøre for at alle skal få like muligheter til å utnytte sin kompetanse.

En plan for å klare dette kan formes etter følgende 12 punkter:

 1. Hva er motivasjonen og de grunnleggende behov for å satse på mangfold? Kartlegg motiver og behov virksomheten har for å satse på mangfold. Når behovet er kartlagt, kommuniser dette ut i virksomheten og skap forståelse for fordelene med mangfold og hvorfor det satses på dette.
 2. Sett av ressurser og utpek ansvarlige Det bør opprettes en arbeidsgruppe og det er avgjørende at den har full støtte fra toppledelsen. Dette handler om organisasjonsutvikling, verdier og strategi.
 3. Definer verdier og ståsted Det må være et felles verdigrunnlag som gir retning for arbeidet. De må si noe om hvordan vi skal gjøre ting, rekruttere, avskjedige eller takle konflikter. Verdiene må avstemmes mot virksomhetens eksisterende verdier som forsvarer satsing på mangfold.
 4. Utarbeid visjon og mål For at mangfoldsarbeid skal bli en suksessfaktor må man ha en klar visjon og tydelige mål som kommuniseres til både interne og eksterne interessenter. Visjon og mål må si noen om hva som skal fokuseres på og utvikles i organisasjonen. Ansvaret må forankres i prosessen og nye rutiner implementeres og arbeidet må prioriteres.
 5. Benytt andres erfaringer Benytt nettverk og kontakt pionere på området for inspirasjon og innhenting av erfaringer. Bruk om nødvendig konsulenter med erfaring og kjennskap til mangfolds arbeid.
 6. Hva er mangfold i din virksomhet? Hvilken gruppe eller grupper utgjør mangfoldet? Er det seniorene, er det våre nye landsmenn, eller de med en funksjonshemming? Hvilke barrierer møter målgruppen? Tilrettelegg spesifikt for den/de grupper det satses på og opphev barrierer som hindrer god implementering.
 7. Evaluer og følg opp mål Evaluer innsatsen og synliggjør det dere oppnår ovenfor alle interessenter. Evalueringen kan være kvantitativ eller kvalitativ og bestå i intervjuer, spørreskjema eller referansegrupper. Vurder om det skal evalueres i hele virksomheten eller bare i noen avdelinger.
 8. Kommuniser Kommunikasjon er avgjørende for at mangfolds ledelse skal bli hverdagspraksis i virksomheten. Velg kanaler og et enkelt forståelig språk i kommunikasjonen så du når alle. Kommuniser hva som er prioriteringen nå og hva som er den enkeltes ansvar i den forbindelse.
 9. Antidiskriminering Lag klare retningslinjer for at virksomheten ikke aksepterer forskjellsbehandling. Dette er ikke et mellommenneskelig anliggende, men organisasjonens ansvar at blir ivaretatt. Hvilke konsekvenser brudd på retningslinjene får må også fremkomme.
 10. Rekruttering, utvelgelse og ansettelse Ønsker man mangfold og bredt spekter søkere må man gå bredt ut i flere kanaler rettet mot målgruppen man ønsker å møte. Sett sammen gruppen som skal delta i rekrutteringsprosessen med tanke på erfaring og at de representer bredde. Ha klare mål for rollen den som ansettes skal dekke og hvilke andre roller som finnes i avdelingen. Ikke tenk erstatning av en avgått medarbeider eller en som ligner alle andre, se etter den som kanutfylle gruppen. Du skal jo styrke mangfoldet.
 11. Utdannelse og utvikling Lær de ansatte hvordan man utvikler en mangfoldsledet virksomhet. Bring dette inn i kursvirksomhet og som en del av intro programmet til nyansatte. Lag oppfølgingsløp til de som har sentrale roller og andre som har bruk for dette.
 12. Ha respekt for kulturer og religiøse forskjeller Ha en åpen dialog med ansatte om respekt for religiøse og kulturelle forskjeller. Finn løsninger og kompromisser alle kan leve med. La mangfoldet vær representert i utvalg og grupper når beslutninger skal bli tatt.

Kilde: HR Chefen, august 2013

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!